Dienstverlening ten behoeve van duikers, caissonwerkers en medewerkers van hyperbare behandelcentra wordt verzorgd door Han Backus, duikerarts B en sportduikerarts C

Mijn werk als bedrijfsarts en mijn ervaringen als scubaduiker brachten mij in contact met de medische aspecten van het duiken en werken onder overdruk in het algemeen. Ik heb de opleiding duikerarts A gevolgd bij het  Duikmedisch Centrum (DMC) van de Koninklijke Marine en later de uitgebreide opleiding tot duikerarts B waarvoor ik onder meer enkele maanden stage heb gelopen bij de Marine. Verder volg ik nascholingen van het NOK/SWOD en neem ik jaarlijks deel aan het congres van de EUBS, de Europese organisatie voor duikgeneeskunde en hyperbare geneeskunde en ben ik bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde. Ik heb uitgebreide ervaring met het keuren en de begeleiding van duikers.

Beroepsduikers (sportduikers: zie onder)

Inkeuringen en herkeuringen
Als duikerarts B verricht ik zowel inkeuringen als de verplichte jaarlijkse herkeuringen van beroepsduikers.

Volgens de richtlijnen NOK/SWOD en HSE
Deze keuringen vinden plaats conform de richtlijnen van het NOK / de SWOD waarbij de Britse HSE keuringsrichtlijn MA1 leidend is.

Erkenning in het UK
Keuringen door Nederlandse duikerartsen A en B zijn op basis van wederzijdse erkenning ook geldig voor werken in het Verenigd Koninkrijk (Groot Brittannië).

Medical Certificate of Fitness for Diving
Na goedkeuring ontvangt u een geplastificeerd  ‘Medical Certificate of Fitness for Diving’ in een handzaam A5 formaat.

Duikmedische consulten
Daarnaast kunnen duikers bij  BK terecht  voor duikmedische consulten, bijvoorbeeld als zich medische klachten voordoen rond het duiken of als een duiker gezondheidsproblemen heeft die mogelijk consequenties kunnen hebben voor het duiken.

Duikongevallen
BK biedt geen 24/7 stand by service voor duikbedrijven en geen behandeling van duikongevallen in een recompressiekamer.

In voorkomende gevallen is consultatie wèl mogelijk.

Voor recompressiebehandeling van een duikongeval zijn onder meer de volgende instellingen geëquipeerd :

  • Duikmedisch Centrum Koninklijke Marine, Den Helder
  • Medisch Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie, Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, locatie Goes
  • Afdeling Hyperbare Geneeskunde, Academisch Medisch Centrum Amsterdam
  • Stichting Antonius Hypercare, Antonius Ziekenhuis  Sneek

For Divers

My work as an occupational physician and my experiences as a scuba diver brought me into contact with the medical aspects of diving and working under hyperbaric conditions in general. I followed a training for medical examiner of divers (duikerarts A)  at the Diving Medical Center of the Royal Dutch Navy and later the extended training for Diving Medical Physician (duikerarts B) for which I did an internship of several months at the Diving Medical Center. Furthermore I follow the annual educations of the former Netherlands Diving Center (NOK/SWOD) and I attend the annual congresses of the EUBS (Euopean Underwater and Baromedical Society). I also am a member of the board of the Dutch Society of Diving Medicine.

First and Annual Medicals
As a certified Diving Medical Physician I perform first medicals and the obligatory annual medicals for professional divers.

According to the UK HSE guidelines and Dutch NOK/SWOD guidelines
These medicals are done in accordance with the Dutch NOK/SWOD guidelines for which the UK HSE MA1 guidelines are leading.

Acknowledgement for the UK
Medicals that are performed by a Dutch diving physician A or B are valid for working in the UK as a result of the mutual acknowledgement (first medicals only if performed by a diving physician B).

Medical Certificate of Fitness for Diving
After passing the examination you will receive a plasticized Medical Certificate of Fitness for Diving in a handy A5 size.

Diving medical consultations
Divers can also consult the diving medical physician for medical complaints caused by diving or in case of medical problems that might have relevance for diving.

Diving accidents
BK does not offer 24/7 stand by service for diving companies and no treatment of diving accidents in a hyperbaric facility.

For emergencies and recompression treatment in case of diving accidents you can contact – among others – the facilities mentioned below that are equipped for these services:

  • Diving Medical Center of the Royal Dutch Navy Den Helder
  • Medical Center for Hyperbaric Oxygen Therapy Admiral De Ruyter Hospital, location Goes
  • Dept. Of Hyperbaric Medicine Amsterdam Academical Medical Center( AMC)
  • Antonius Hypercare Foundation Antonius Hospital, location Sneek

Sportduikers

Sportduikers wordt aangeraden zich periodiek te laten keuren door een gecertificeerd sportduikerarts. Deze certificering is oorspronkelijk opgezet door de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde. Onder de sportduikerartsen vindt u medische specialisten, huisartsen, bedrijfsartsen (die soms ook werkzaam zijn als duikerarts voor professionele duikers; dat zijn de duikerartsen A, die alleen herkeuringen uitvoeren, en de duikerartsen B die ook inkeuringen doen, projecten begeleiden en duikongevallen behandelen).

De sportduikerarts C verricht periodieke keuringen voor sportduikers. Er is ook een sportduikerarts D. Dat is een specialist die op zijn medisch aandachtsgebied specifieke kennis heeft betreffende het duiken. Bijvoorbeeld als het gaat om duiken met een bepaalde hartziekte, een neurologische aandoening etcetera. Ook zijn er sportduikerartsen D die second opinions uitvoeren wanneer er twijfel of verschil van mening is over de medische geschiktheid voor het duiken.

De certificering van sportduikerartsen wordt tegenwoordig uitgevoerd door de SCAS.   under construction

Caissonwerkers
Werknemers en zelfstandigen die werk verrichten onder overdruk worden door de Nederlandse overheid aangemerkt  als duiker en vallen onder hetzelfde keuringsregime.  Ook zij moeten worden ingekeurd door een duikerarts B. Ik heb ruime ervaring met het keuren en de medische begeleiding van caissonwerkers, onder meer bij de Noord Zuid-lijn in Amsterdam.

Voor caissonwerkers geldt een enigszins aangepast keuringsprotocol dat rekening houdt met de specifieke omstandigheden van deze ‘droge duikers’.

Medewerkers hyperbare behandelcentra
Voor attendants, artsen en technici die werkzaam zijn in hyperbare behandelcentra en ‘dagelijks’, dan wel incidenteel blootgesteld worden aan overdruk tijdens het werk geldt  een keuringsregime met inkeuring en jaarlijkse herkeuring.

Voor deze groep geldt een aangepast keuringsprotocol.

Keuringen, individueel of op locatie
Als u gekeurd moet worden, kunt u contact met mij opnemen voor informatie en het maken van een afspraak. Mail uw persoonlijke gegevens naar backus@bkbedrijfsartsen.nl  en ik neem contact met u op.

Voor duikbedrijven, bedrijven die caissonwerk verrichten en hyperbare behandelcentra bestaat de mogelijkheid om keuringen op locatie te verrichten.  Ook hiervoor kunt u contact opnemen via

backus@bkbedrijfsartsen.nl  voor een offerte.

Voor arbodiensten en keuringscentra
Het is mogelijk om in opdracht van arbodiensten, keuringscentra e.a. die niet zelf over een duikerarts B beschikken of bij onvoldoende capaciteit bij hen op locatie keuringen te verrichten.

Neem vrijblijvend contact op

Meer weten?

Met de inzet van BK bedrijfsartsen verzekert u zich van geregistreerde en gecertificeerde deskundigen en voldoet u aan de eisen van de Wet Verbetering Poortwachter. We vertellen u graag meer in een telefonisch of persoonlijk onderhoud.

Neem vrijblijvend contact op