Dienstverlening ten behoeve van duikers, caissonwerkers en medewerkers van hyperbare behandelcentra wordt verzorgd door Han Backus, duikerarts B

Mijn werk als bedrijfsarts en mijn ervaringen als scubaduiker brachten mij in contact met de medische aspecten van het duiken en werken onder overdruk in het algemeen. Ik heb de opleiding duikerarts A gevolgd bij het  Duikmedisch Centrum (DMC) van de Koninklijke Marine en later de uitgebreide opleiding tot duikerarts B waarvoor ik onder meer enkele maanden stage heb gelopen bij de Marine. Verder volg ik nascholingen van het NOK/SWOD en neem ik jaarlijks deel aan het congres van de EUBS, de Europese organisatie voor duikgeneeskunde en hyperbare geneeskunde en ben ik bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde. Ik heb uitgebreide ervaring met het keuren en de begeleiding van duikers.

Beroepsduikers 

Inkeuringen en herkeuringen
Als duikerarts B verricht ik zowel inkeuringen als de verplichte jaarlijkse herkeuringen van beroepsduikers.

Volgens de richtlijnen NOK/SWOD en HSE
Deze keuringen vinden plaats conform de richtlijnen van het NOK / de SWOD waarbij de Britse HSE keuringsrichtlijn MA1 leidend is.

Medical Certificate of Fitness for Diving
Na goedkeuring ontvangt u een geplastificeerd  ‘Medical Certificate of Fitness for Diving’ dat past in de gebruikelijke logboeken. Dit certificaat wordt ook geaccepteerd door de NYD (Norsk Yrkesdykkerskole) waar veel Nederlanders de opleiding voor beroepsduiker volgen.

Duikmedische consulten
Daarnaast kunnen (uitsluitend) beroepsduikers bij  BK terecht  voor duikmedische consulten, bijvoorbeeld als zich medische klachten voordoen rond het duiken of als een duiker gezondheidsproblemen heeft die mogelijk consequenties kunnen hebben voor het duiken.

Duikongevallen
BK biedt geen 24/7 stand by service voor duikbedrijven en geen behandeling van duikongevallen in een recompressiekamer.

In voorkomende gevallen is consultatie wèl mogelijk.

Voor recompressiebehandeling van een duikongeval zijn onder meer de volgende instellingen geëquipeerd :

  • Duikmedisch Centrum Koninklijke Marine, Den Helder
  • Medisch Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie, Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, locatie Goes
  • Afdeling Hyperbare Geneeskunde, Academisch Medisch Centrum Amsterdam
  • Stichting Antonius Hypercare, Antonius Ziekenhuis  Sneek

For Divers

My work as an occupational physician and my experiences as a scuba diver brought me into contact with the medical aspects of diving and working under hyperbaric conditions in general. I followed a training for Medical Examiner of Divers (duikerarts A)  at the Diving Medical Center of the Royal Dutch Navy and later the extended training for Diving Medicine Physician (duikerarts B) for which I did an internship of several months at the Diving Medical Center. Furthermore I attend the annual educations of the former Netherlands Diving Center (NOK/SWOD) and I attend the annual congresses of the EUBS (Euopean Underwater and Baromedical Society). I have also been a member of the board of the Dutch Society of Diving Medicine.

First and Annual Medicals
As a certified Diving Medicine Physician I perform first medicals and the obligatory annual medicals for professional divers.

According to the UK HSE guidelines and Dutch NOK/SWOD guidelines
These medicals are done in accordance with the Dutch NOK/SWOD guidelines for which the UK HSE MA1 guidelines are leading.

Medical Certificate of Fitness for Diving
After passing the examination you will receive a plasticized Medical Certificate of Fitness for Diving in most diving logbooks.

Diving medical consultations
Professional divers can also consult the diving medicine physician for medical complaints caused by diving or in case of medical problems that might have relevance for diving.

Diving accidents
BK does not offer 24/7 stand by service for diving companies and no treatment of diving accidents in a hyperbaric facility.

For emergencies and recompression treatment in case of diving accidents you can contact – among others – the facilities mentioned below that are equipped for these services:

  • Diving Medical Center of the Royal Dutch Navy Den Helder
  • Medical Center for Hyperbaric Oxygen Therapy Admiral De Ruyter Hospital, location Goes
  • Dept. Of Hyperbaric Medicine Amsterdam Academical Medical Center( AMC)
  • Antonius Hypercare Foundation Antonius Hospital, location Sneek

Sportduikers

Sportduikers wordt aangeraden zich periodiek te laten keuren door een gecertificeerd sportduikerarts. In verband met mijn drukke praktijk ben ik gestopt met het keuren en begeleiden van sportduikers.

Caissonwerkers
Werknemers en zelfstandigen die werk verrichten onder overdruk worden door de Nederlandse overheid aangemerkt  als duiker en vallen onder hetzelfde keuringsregime.  Ook zij moeten worden ingekeurd door een duikerarts B. Ik heb ruime ervaring met het keuren en de medische begeleiding van caissonwerkers, onder meer bij de Noord Zuid-lijn in Amsterdam en de bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden.

Voor caissonwerkers geldt een enigszins aangepast keuringsprotocol dat rekening houdt met de specifieke omstandigheden van deze ‘droge duikers’.

Medewerkers hyperbare behandelcentra
Voor attendants, artsen en technici die werkzaam zijn in hyperbare behandelcentra en ‘dagelijks’, dan wel incidenteel blootgesteld worden aan overdruk tijdens het werk geldt  een keuringsregime met inkeuring en vooralsnog jaarlijkse herkeuring. De verwachting is dat dit op korte termijn een 2-jaarlijkse keuring zal worden.

Voor deze groep geldt een eigen keuringsprotocol.

Keuringen, individueel of op locatie
Als u gekeurd moet worden, kunt u contact met mij opnemen voor informatie en het maken van een afspraak. Mail uw persoonlijke gegevens naar backus@bkbedrijfsartsen.nl  en ik neem contact met u op.

Voor duikbedrijven, bedrijven die caissonwerk verrichten en hyperbare behandelcentra bestaat de mogelijkheid om keuringen op locatie te verrichten.  Ook hiervoor kunt u contact opnemen via backus@bkbedrijfsartsen.nl  voor een offerte.

Voor arbodiensten en keuringscentra
Het is mogelijk om in opdracht van arbodiensten, keuringscentra e.a. die niet zelf over een duikerarts B beschikken of bij onvoldoende capaciteit bij hen op locatie keuringen te verrichten.