Klachtenregeling BK Bedrijfsartsen

BK Bedrijfsartsen streeft er naar de dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Bent u desondanks ontevreden over de dienstverlening dan kunt u een klacht indienen.

Om u te verzekeren van een goede afhandeling heeft BK Bedrijfsartsen een klachtenregeling.

Er zijn drie soorten klachten waarop de regeling niet van toepassing is:

  • Wanneer u het niet eens bent over het advies dat de bedrijfsarts heeft gegeven om het werk (gedeeltelijk) te hervatten. U kunt dan vragen om een second opinion bij een andere bedrijfsarts. Ook kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV.
  • Wanneer u het niet eens bent met de diagnose die is gesteld door de psycholoog. U kunt dan een second opinion aanvragen.
  • Wanneer het om financiële schade gaat die u meent te hebben opgelopen door toedoen van BK Bedrijfsartsen. U kunt dan een claim sturen naar BK Bedrijfsartsen.
  • Opmerkingen over een factuur kunt u richten aan de bedrijfsvoerder van BK Bedrijfsartsen. info@bkbedrijfsartsen.nl


Wat te doen bij een klacht

  1. Uiten van een klacht

U kunt mondeling uw klacht uiten bij de functionaris van BK Bedrijfsartsen op wie de klacht betrekking heeft. U bespreekt met hem/haar hoe deze kan worden opgelost. 

  1. Indienen van een klacht

U kunt de klacht schriftelijk indienen. Deze kunt u, voorzien van uw naam, adres, geboortedatum, eventueel telefoonnummer en e-mailadres, alsmede de naam van het bedrijf waar u werkzaam bent, versturen:

-Per post:

BK Bedrijfsartsen

t.a.v. mevrouw W.A.J. Blonk, klachtenfunctionaris

Augustuslaan 40

6642AB Beuningen

-Per e-mail:

blonk@bkbedrijfsartsen.nl

  1. In behandeling nemen klacht

Binnen zeven dagen ontvangt u een ontvangstbevestiging[1].

De klacht wordt onderzocht door de verantwoordelijke functionaris. Deze neemt contact met u op zodat u de klacht nader kunt toelichten.

De klacht wordt besproken met de persoon binnen BK Bedrijfsartsen op wie de klacht betrekking heeft.

  1. Beslissing

Aan de hand van de verzamelde informatie doet de klachtenfunctionaris schriftelijk met redenen omkleed mededeling tot welk oordeel het onderzoek van de klacht heeft geleid en welke beslissing is genomen.

Indien de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke verbeteracties BK Bedrijfsartsen onderneemt en binnen welke termijn deze worden geëffectueerd.

  1. Niet eens met het oordeel

Wanneer u het oneens bent met de beslissing van de klachtenfunctionaris, kunt u één maand na dagtekening hiervan schriftelijk bezwaar indienen bij de klachtenfunctionaris van BK Bedrijfsartsen, mevrouw W.A.J. Blonk, Augustuslaan 40, 6642 AB Beuningen.

U wordt dan uitgenodigd om uw bezwaar mondeling toe te lichten bij een niet bij de klacht betrokken professional.

Als de klacht door deze niet-betrokken professional niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, zal de klachtenafhandeling worden overgedragen aan de externe geschilleninstantie.

[1] Als het kantoor wegens vakantie gesloten is, is dat binnen zeven dagen nadat het kantoor weer open is.