Overzicht Psychologische onderzoeken en interventies

Dit overzicht bevat een omschrijving van de diensten die onze GZ-psycholoog kan leveren. Hier kunt u kort en bondig lezen wanneer een dienst geïndiceerd is, wat de werkwijze is en aan welke doelen er gewerkt kan worden.

Voor alle diensten geldt dat de informatie die cliënten aan de GZ-psycholoog verstrekken, vertrouwelijk wordt behandeld; voor GZ-psychologen geldt een geheimhoudingsplicht. Dossierinformatie wordt veilig opgeborgen en mag door cliënten te allen tijde worden ingezien. Na 15 jaar wordt een dossier vernietigd. Indien een cliënt wenst dat zijn of haar dossier eerder vernietigd wordt, is dit mogelijk.

Informatieuitwisseling met derden gebeurt alleen wanneer de cliënt daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Met instemming van cliënt kunnen wel gerichte vervolgacties plaatsvinden, bijvoorbeeld het bespreken van het probleem of de uitkomsten van onderzoek en behandeling met de leidinggevende of directie, alsook het verstrekken van een kopie van een onderzoeksverslag.

Psychodiagnostische onderzoeken

Intelligentie onderzoek

Wanneer: bij vragen m.b.t. intelligentieniveau en intellectuele capaciteiten.

Werkwijze: het onderzoek bestaat uit een gesprek met een GZ-psycholoog, een korte screening van het premorbide intelligentieniveau (in aanleg) en een uitgebreide intelligentietest waarin het actuele intelligentieniveau wordt vastgesteld op diverse domeinen van functioneren, gevolgd door een afsluitend adviesgesprek.

Doelen: inschatten van het intelligentieniveau; sterkte- zwakteanalyse van intellectuele capaciteiten en inzicht in de resultaten op de verschillende subtests van de intelligentietest.

Psychologisch Onderzoek

Wanneer: bij vragen over diagnose, belastbaarheid, beschrijving van belangrijkste persoonlijkheidstrekken en adviezen ten aanzien van reintegratie en behandeling.

Werkwijze: onderzoeksgesprek door een GZ-psycholoog, screenend testpsychologisch onderzoek en een afsluitend adviesgesprek. Maximaal 4 onderzoeksvragen.

Doelen: beschrijvende diagnose; DSM-IV-TR classificatie van eenvoudige AS I stoornissen en aanwijzingen voor persoonlijkheidsproblematiek; beknopte beschrijving van belangrijke persoonlijkheidstrekken en copingstijl; belastbaarheidsanalyse; behandeladvies en advies ten aanzien van re-integratie.

Uitgebreid psychologisch onderzoek

Wanneer: bij complexe diagnostische vragen of vermoeden van ernstige psychische en/ of persoonlijkheidsproblematiek; vragen rond belastbaarheid volgens de FML; second opinion; compleet beeld van persoonlijkheidstrekken en copingstijl; adviezen ten aanzien van reintegratie en behandeling.

Werkwijze: een onderzoeksgesprek met een GZ-psycholoog, uitgebreid testpsychologisch onderzoek en uitgebreid intelligentie onderzoek. Afsluitend vindt een adviesgesprek plaats. Maximaal 10 onderzoeksvragen.

Doelen: beschrijvende diagnose; DSM-IV-TR classificatie; uitgebreide beschrijving van persoonlijkheidstrekken en copingstijl; het in kaart brengen van mogelijkheden en beperkingen; sterkte/zwakte-analyse. Behandeladvies en advies ten aanzien van re- integratie.

Dit onderzoek combineert intelligentie en persoonlijkheidsonderzoek, met als resultaat een zeer uitgebreid rapport.

Psychologische interventies

Kortdurende cognitieve gedragstherapie

Wanneer: bij beperkte vaardigheden in het omgaan met stress, bij het leren hanteren van veranderingen in iemands werk en/of privé leven.

Werkwijze: de behandeling bestaat uit een intake gesprek met een GZ-psycholoog, 5 behandelsessies, gevolgd door een afsluitend evaluatie gesprek.

Doelen: het verstevigen van de copingvaardigheden en het reduceren van stress klachten. Het bevorderen van de terugkeer in het werk en verbeteren van het functioneren.

EMDR therapie

Wanneer: bij aanhoudende milde en ernstige pieker-, stress-, angst- en/of boosheidsklachten, die voortkomen uit niet goed of onverwerkte ingrijpende/traumatische gebeurtenissen in iemands leven.

Werkwijze:  de behandeling bestaat uit een intake gesprek met een GZ-psycholoog. Dan vinden er 3 of meer behandelsessies plaats, gevolgd door een afsluitend evaluatie gesprek. Het aantal sessies is mede afhankelijk van het totaal aantal invloedrijke gebeurtenissen in iemands leven dat behandeld moet worden om de klachten te reduceren. Soms is er sprake van een enkele ervaring, bijvoorbeeld een verkeersongeluk. Soms van meerdere ervaringen, zoals diverse mishandelingen. Bij een enkele ervaring is de behandelduur gemiddeld drie sessies, bij meerdere ervaringen is dit het vermenigvuldigde equivalent daarvan. Het aantal sessies wordt vastgesteld voorafgaande aan de daadwerkgelijke behandeling in een behandelplan. Dit kan in overleg worden uitgebreid, indien zich gedurende de therapie bijvoorbeeld meerdere traumatische herinneringen openbaren die van invloed zijn op de klachten.

Doelen: het helpen verwerken van de ingrijpende/traumatische gebeurtenis(sen) en het reduceren van stress en emotionele klachten op het werk/in de privé sfeer die een negatief effect hebben op het functioneren.

Psychoeducatie

Wanneer: bij de aanwezigheid van een psychische stoornis bij een medewerker, kan dit leiden tot problemen op de werkvloer. Kennis van de stoornis kan relevant zijn voor de implicaties ervan in het werk.

Werkwijze: in het eerste gesprek worden tussen de aanvrager en een GZ-psycholoog de vragen op het gebied van psychoeducatie geïnventariseerd. Op basis daarvan wordt in overleg vastgesteld hoeveel gesprekken er plaats vinden en in welke samenstelling van genodigden de psychoeducatie verzorgd wordt.

Doelen: het leren herkennen van symptomen behorende bij specifieke stoornisbeelden van een werknemer. Gerichte advisering in het helpen omgaan door werkgever en collega’s met de symptomen die een negatieve invloed hebben op de uitvoering van het werk, de samenwerking en de aansturing van betrokkene.

Vertrouwenspersoon

Wanneer: Als werknemers op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie.

Werkwijze: Het eerste gesprek staat in het teken van het verzorgen van eerste opvang van werknemers die zijn geconfronteerd met door hen ervaren ongewenst gedrag en die hulp en advies nodig hebben. Vervolgens wordt nagegaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is. De vertrouwenspersoon neemt het probleem niet over maar geeft het slachtoffer advies en handvatten om dit zelf aan te pakken. Zo nodig zal het slachtoffer geïnformeerd worden over andere oplossingsmogelijkheden, zoals  klachtenprocedures.

Wanneer de vertrouwenspersoon een clustering van problemen van bepaalde aard of in een bepaald onderdeel van de organisatie signaleert, kan de directie daarover anoniem worden geïnformeerd.

Desgewenst zal in overleg een gesprek gepland worden met leidinggevenden en het management, om hen te adviseren en te ondersteunen bij het voorkomen van ongewenst gedrag en het omgaan met signalen.

Doelen: Op het individu gericht: opvang van slachtoffers, equiperen van slachtoffers om zelf het probleem op te lossen, begeleiden van slachtoffers in formele trajecten. Op de organisatie gericht: adviseren over beleid, rol van directie en management, voorlichting aan medewerkers en leidinggevenden over deze problematiek.

 

Neem vrijblijvend contact op

Meer weten?

Met de inzet van BK bedrijfsartsen verzekert u zich van geregistreerde en gecertificeerde deskundigen en voldoet u aan de eisen van de Wet Verbetering Poortwachter. We vertellen u graag meer in een telefonisch of persoonlijk onderhoud.

Neem vrijblijvend contact op