Bij ziekte van een werknemer moeten in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter diverse acties plaatsvinden door werkgever, bedrijfsarts, werknemer en UWV. Wanneer de werknemer bij twee jaar ziekte een WIA-uitkering aanvraagt bij UWV, beoordeelt UWV deze aanvraag. UWV beoordeelt tevens of alle betrokkenen datgene hebben gedaan met betrekking tot de re-integratie, dat redelijkerwijs van hen mag worden verwacht; is dat niet het geval dan kan een loonsanctie worden opgelegd. Tegen dat oordeel kunnen zowel de werkgever als werknemer bezwaar aantekenen. Bij dat bezwaar speelt veelal de inhoud van medische stukken een rol. Als de werknemer aan de werkgever geen toestemming verleent om de medische gegevens in te zien, zal de werkgever veelal een gemachtigde aanwijzen, dit kan zijn een arts of advocaat, die de voor deze procedure relevante medische stukken kan inzien. De gemachtigde treedt op namens de werkgever.

Het medisch tuchtcollege heeft bepaald dat de eigen bedrijfsarts niet kan optreden als arts-gemachtigde, omdat hiermee de onafhankelijkheid van de bedrijfsgeneeskundige begeleiding in het geding kan komen.

Werkgevers die een arts-gemachtigde nodig hebben kunnen een beroep doen op BK bedrijfsartsen, om namens de werkgever op te treden in bezwaar- en beroepszaken rondom WAO/WIA en de Ziektewet. Zij kunnen de medische en arbeidsdeskundige rapportages van het UWV inhoudelijk interpreteren. Onder meer of de medische rapportage voldoende onderbouwd en consistent is en of de FML daar voldoende op aansluit. Zij gaan ook na of het UWV zich aan de eigen richtlijnen heeft gehouden. Wanneer het nodig is om ook een arbeidsdeskundige-gemachtigde in te schakelen, werkt BK Bedrijfsartsen samen met een aantal op dit gebied ervaren arbeidsdeskundigen.

 

Neem vrijblijvend contact op

Meer weten?

Met de inzet van BK bedrijfsartsen verzekert u zich van geregistreerde en gecertificeerde deskundigen en voldoet u aan de eisen van de Wet Verbetering Poortwachter. We vertellen u graag meer in een telefonisch of persoonlijk onderhoud.

Neem vrijblijvend contact op