Bij ziekte van een werknemer moeten in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter diverse acties plaatsvinden door werkgever, bedrijfsarts, werknemer en UWV. Wanneer de werknemer bij twee jaar ziekte een WIA-uitkering aanvraagt bij UWV, beoordeelt UWV deze aanvraag. UWV beoordeelt tevens of alle betrokkenen datgene hebben gedaan met betrekking tot de re-integratie, dat redelijkerwijs van hen mag worden verwacht; is dat niet het geval dan kan een loonsanctie worden opgelegd. Tegen dat oordeel kunnen zowel de werkgever als werknemer bezwaar aantekenen. Bij dat bezwaar speelt veelal de inhoud van medische stukken een rol. Als de werknemer aan de werkgever geen toestemming verleent om de medische gegevens in te zien, zal de werkgever veelal een gemachtigde aanwijzen, dit kan zijn een arts of advocaat, die de voor deze procedure relevante medische stukken kan inzien. De arts-gemachtigde treedt in veel gevallen op namens de werkgever en behartigt dan in principe diens belang. Ook komt het voor dat werknemer en werkgever samen optrekken in het voeren van bezwaar en dan kan de arts-gemachtigde ook namens de werknemer optreden.

De eigen bedrijfsarts kan niet optreden als arts-gemachtigde omdat hiermee de onafhankelijkheid van de bedrijfsgeneeskundige begeleiding in het geding kan komen.

Werkgevers die een arts-gemachtigde nodig hebben kunnen een beroep doen op BK bedrijfsartsen, om namens de werkgever op te treden in bezwaar- en beroepszaken rondom WAO/WIA en de Ziektewet. Zij kunnen de medische en arbeidsdeskundige rapportages van het UWV inhoudelijk interpreteren. Onder meer of de medische rapportage voldoende onderbouwd en consistent is en of de FML daar voldoende op aansluit. Zij gaan ook na of het UWV zich aan de eigen richtlijnen heeft gehouden. Wanneer het nodig is om ook een arbeidsdeskundige-gemachtigde in te schakelen, werkt BK Bedrijfsartsen samen met een aantal op dit gebied ervaren arbeidsdeskundigen.