Gillian

Professional: Bedrijfsarts
Ondernemer: BK bedrijfsartsen
Werkt voor: Midden en klein bedrijf, Sociale Werkvoorziening, schoonmaakbedrijven, Industrie, Bouw en Vervoer.
Specialiteiten: Verzuim- en schadelastbeperking, Sociale wetgeving, ​​​Psychische klachten, Bewegingsapparaat.
Bestuurlijk: NVAB (bedrijfsgeneeskunde) , NVD (duikgeneeskunde)
Houdt van: Buiten zijn, katten, Italië, tuinieren, samen werken en ​​​genieten van lekker eten en drinken.
Niet van: Loze woorden, onrecht, uitslapen, wijzen met het vingertje.

Mijn profiel

In 1992 ben ik aan de slag gegaan als arbeidsmedisch adviseur voor Arbeidsvoorzieningen. Ik deed dit als freelancer werkend  in de onderneming waar mijn huidige zakenpartner, Han Backus,  aan de leiding stond. Ik werd al snel gegrepen door de boeiende wereld van arbeid en gezondheid en liet mijn plannen om een carrière als huisarts te beginnen varen. In 1994 begon ik aan de beroepsopleiding Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde  en startte ik als bedrijfsarts werkend bij een grote arbodienst .

Inmiddels ben ik ruim 20 jaar  bedrijfsarts en heb ik deze jaren voor diverse branches en organisaties gewerkt zoals  een WSW bedrijf, Dienst Justitiële Instellingen, onderwijs ( basis, bijzonder basis-, voortgezet-  en een hoge school), gemeenten, een farmaceutische industrie, een ziekenhuis, MKB, vervoer, bouw, schoonmaak, post en logistieke bedrijven. In 2012 heb ik ten tweede male een cruciale stap gezet in mijn loopbaan en professionele ontwikkeling.

Samen met Han verder in BKbedrijfsartsen!

Het avontuur van het ondernemerschap gecombineerd met de voldoening van het werken volgens onze visie op het mooie vak van bedrijfsarts.

Ik vind het van belang de ontwikkelingen in mijn vak nauwgezet te volgen en zorg daarom dat ik up to date blijf door het volgen van nascholing en trainingen. Ik ben lid van de beroepsvereniging NVAB en committeer mij aan de Competenties van de Bedrijfsarts zoals ze door de NVAB zijn omschreven. Ik werk serieus aan mijn Individuele VerbeterPlan, wat voortgekomen is uit een intensief visitatietraject en wat in belangrijke mate bijdraagt aan mijn registratie.

Als bedrijfsarts wil ik investeren in de relatie met werkgevers, personeelsadviseurs en leidinggevenden. Samenwerkend vanuit ieders specifieke deskundigheid, aan een gemeenschappelijk doel; Organisaties en medewerkers ondersteunen bij gezond, plezierig en effectief werken. Open en kritische communicatie maken mij een krachtig en effectief adviseur. Ik ben oprecht nieuwsgierig naar organisaties,hun producten en doelen, maar ook naar wat mensen drijft hun specifieke werk te doen.  Waarom gedragen mensen zich zoals ze doen? Waarom worden ze ziek? Wat leidt dan tot verzuim? Dat zijn vragen die als rode draad door mijn werk lopen.

Gillian in steekwoorden

Nieuwsgierig & enthousiast

Ik ben oprecht geïnteresseerd in de producten  en de processen en de achtergronden van beleid bij mijn klanten. Ik kijk graag op de werkvloer mee om me echt een goed beeld te kunnen vormen van wat het werk van de gezondheid van medewerkers vraagt.

Geïnteresseerd

Ik wil graag weten wat de doelen van mijn klanten zijn. Ik verdiep me in waarom mensen kiezen voor hun beroep. Wat drijft ze en wat vraagt het van hen? Wat is er nodig in een organisatie om gezond en efficiënt te kunnen werken?

Communicator

Ik ben in staat om krachtig en duidelijk adviezen op schrift te stellen. Ik waardeer echter de persoonlijke communicatie via telefoon of in een face to face contact nog meer. Kort en krachtig vraagstellingen verduidelijken, adviezen toelichten of kritische noten kraken vind ik onmisbaar. Om dit goed te kunnen doen, investeer ik in de relaties met mijn klanten.

Extravert

Van nature ben ik opgewekt van aard, gemakkelijk en enthousiast.  Ik heb een open persoonlijkheid en ben daardoor duidelijk wat betreft mijn mening en oordelen. Door deze eigenschap ben ik echter ook goed in staat open te staan voor andere visies.

Inventief

Doordat ik jarenlang in een grote verscheidenheid van bedrijven en organisaties met ieder hun eigen cultuur heb gewerkt, heb ik mijn vermogen oplossingen te bedenken die passen bij de organisatie en het individu goed kunnen ontwikkelen. Het vraagt inventiviteit om dit te kunnen doen binnen de soms ingewikkelde kaders van de wet- en regelgeving.

Kundig

Het is belangrijk voor mij om ervoor te zorgen dat ik up to date blijf opgeleid. De sociale wet- en regelgeving is aan vrijwel continue vernieuwing onderhevig. Vooruit kunnen kijken vind ik daarin ook van belang. Het accent in mijn werk verschuift ook regelmatig. Bijvoorbeeld van de Bouwsector naar de sector sociale werkvoorziening of van toxicologie naar keuringen voor de vervoerssector. Daarom zorg ik ervoor dat ik blijf nascholen.

Netwerker

Ik beschik over een prettig netwerk waar ik uit kan putten voor overleg, ruggespraak, second opinions en verwijzingen. Arbeidshygiënisten, psychologen en bedrijfsmaatschappelijk werk, fysiotherapie en revalidatie-instellingen, up to date geschoolde arbeidsdeskundigen en tweede spoor re-integratiebureau’s.  Ik weet met welke mensen ik effectief kan samenwerken en wiens visie op het werk goed past bij mij en mijn klanten.

 

Mijn visie op preventie, arbeidsomstandigheden en verzuim

Preventie

Een belangrijke taak bij de uitvoering van het reïntegratiebeleid is het voorkomen van arbeidsongeschiktheid. Als startpunt van een professioneel preventief beleid heb ik als  bedrijfsarts de taak mee te werken aan het identificeren en evalueren van arbeidssituaties met een verhoogd risico op arbeidsongeschiktheid. Ik doe dit door verbanden te leggen tussen problemen en processen op het niveau van het individu, de afdeling en de organisatie. Ik ben op dit gebied expert en adviseur.

Preventie is opgesloten in diverse taken en verantwoordelijkheden, zoals adviseren met betrekking tot de RI&E en het toetsen van de RI&E, adviseren en uitvoeren van periodiek medisch onderzoek, advies geven over beroepsziekten en bedrijfshulpverlening, maar ook in het geven van voorlichting individueel (preventief / arbeidsomstandigheden spreekuur) en aan werknemersvertegenwoordiging en bestuurders.

Preventie is het thema.

Het staat aan het begin; “Het voorkomen van gezondheidsschade en verzuim”.

Het loopt als rode draad door alles heen: “Wat is de oorzaak van problematiek en wat kunnen we er aan doen?”

Aan het slot is terugvalpreventie een belangrijke zaak. “Hoe voorkomen we het ontstaan van deze problematiek in de toekomst?”

Arbeidsomstandigheden  

Als bedrijfsarts speel ik een rol in de advisering over arbeidsomstandigheden en in de evaluatie van het effect van genomen verbetermaatregelen. Ik kan betrokken worden bij de advisering om tot een bronaanpak van problematiek in de organisatie te komen. Werkgevers, werknemers en adviseurs, zoals de bedrijfsarts hebben een gezamenlijke taak bij het optimaliseren van arbeidsomstandigheden. Er staan ons verscheidene middelen ter beschikking omdat te doen, zoals de RI&E, het arbeidsomstandigheden spreekuur, het arbeidsgezondheidskundig onderzoek en de wettelijke kaders waarbinnen de zaken geregeld moeten worden. Hierbij is de bedrijfsarts een onafhankelijk en deskundig adviseur, wederom op individueel en op organisatie niveau.

Verzuim

Het vinden van de oorzaak

Wanneer verzuim eenmaal een feit is, is het zaak de oorzaak te definiëren. De verzuimende werknemer kan te maken hebben met ziekte en/of gebrek. In dat geval is er sprake van ziekteverzuim en hebben we andere oorzaken van verzuim, zoals privéproblemen of onvrede met de werksituatie,  al uitgesloten. In alle gevallen echter is er 1 plicht bij de verzuimende werknemer, namelijk werken aan het herstel en daar de juiste dingen voor doen. Dat betekent dat er zo spoedig mogelijk adequate (medische) hulpverlening moet worden ingesteld om het herstel te bevorderen en de verzuimperiode zo kort mogelijk te houden. Wanneer er werkgerelateerde oorzaken zijn, ligt er ook een rol voor de werkgever bij het adequaat aanpakken en oplossen van de verzuimoorzaak. De werkgever moet bereid zijn deze oorzaken te zien en aan te pakken. De werkgever kan in veel gevallen steun bieden in processen die herstel bevorderen en die werkhervatting mogelijk maken of vergemakkelijken. Wanneer er geen sprake is van een medische verzuimoorzaak moet dat ook benoemd worden. Dat noemen we demedicaliseren. De problematiek kan dan nog serieus en ernstig zijn en moet als zodanig ook de aandacht krijgen die tot oplossing zal leiden. Daarin adviseert en ondersteunt de bedrijfsarts en kan de werkgever ook een steunende rol hebben , bijvoorbeeld bij het mogelijk maken van interventies.

Functionele mogelijkheden

Wat kan er nog wel?

Het is van belang dat er een open blik is voor de mogelijkheden die een ( deels) verzuimende medewerker nog heeft. Het ligt voor de hand dat er bij klachten en beperkingen onvermogen en ongemak op de voorgrond staat. Vaak zijn er echter ook nog mogelijkheden waarbinnen een medewerker nuttig en zinvol aan het arbeidsproces kan blijven deelnemen. Heel vaak blijkt dat dit zelfs herstel bevordert en tot creatieve oplossingen ten aanzien van werkhervatting en behoud van werk leidt. Natuurlijk  moeten de aangepaste werkzaamheden medisch verantwoord zijn, maar ook redelijkerwijs te organiseren zijn door de werkgever.

Vooruit kijken

Al vroeg in het verzuimproces vooruit kijken naar de mogelijke ontwikkelingen van het herstel, de prognose, is van belang om later in het proces niet voor onverwachte of onaangename verrassingen te komen staan. Wanneer het nodig is, kunnen vroegtijdig interventies ter bevordering van de arbeidsinzetbaarheid ingezet worden. Hoe sneller je weet dat het terugkeren in eigen werk geen optie meer is, hoe meer kans je hebt om aangepast werk te organiseren en uit te proberen en hoe meer tijd je hebt om eventueel voor te bereiden op een definitieve overstap naar ander werk wat wel past bij de medische mogelijkheden.

Vooruit kijken is ook vooruit lopen. Soms met kleine stappen maar wel vooruit. Kijken naar wat er mogelijk is in de tijd en blij zijn met de winst.

Risicobeperking

Met risicobeperking bij verzuim wordt bedoeld het bewust maken van de verzuimende medewerker en de werkgever van de risico’s op verlies van baan, functie, vermogen om loon te verdienen en andere financiële risico’s op langere termijn. De bedrijfsarts is expert op het gebied van de sociale wet- en regelgeving en zal in een vroeg stadium al voorlichting en uitleg geven hieromtrent. Dit maakt vaak duidelijk waarom het benutten van de mogelijkheden , ook al zijn ze nog zo klein, zo belangrijk is. Tevens laat het zien dat het doen van een investering ( regelen van aanpassingen, financieren van interventies en/of onderzoek) kan leiden tot beperken van de financiële lasten op langere termijn.