Klachtenregeling

Ondanks dat wij ons uiterste best doen om werkzaamheden van hoge kwaliteit te leveren, zorgvuldig en respectvol te zijn, kan er weleens iets mis gaan. Of het kan voorkomen dat u om welke reden dan ook ontevreden over ons bent. In dat geval willen wij het graag beter doen en gebruik maken van uw feedback om onze processen en onze performance te verbeteren.

Procedure Interne kwaliteitsverbetering

Als u opmerkingen over onze dienstverlening heeft, kunt u die kenbaar maken door een e-mail te sturen aan onze bedrijfsvoerder Ineke Blonk, blonk@bkbedrijfsartsen.nl  .  Omschrijft u zo duidelijk mogelijk wat uw bezwaren zijn of wat uw onvrede heeft veroorzaakt. Wij zullen uw opmerkingen intern bespreken en u schriftelijk informeren tot welke conclusies dat heeft geleid en welke maatregelen wij eventueel zullen nemen om herhaling te voorkomen.

 

Klachtenregeling BK Bedrijfsartsen

 

BK Bedrijfsartsen streeft er naar de dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Bent u desondanks ontevreden over de dienstverlening dan kunt u een klacht indienen.

Om u te verzekeren van een goede afhandeling heeft BK Bedrijfsartsen een klachtenregeling.

Er zijn drie soorten klachten waarop de regeling niet van toepassing is:

  • Wanneer u het niet eens bent over het advies dat de bedrijfsarts heeft gegeven om het werk (gedeeltelijk) te hervatten. U kunt dan een deskundigen-oordeel bij het UWV aanvragen. Zie uwv.nl.

Wanneer u het niet eens bent met de diagnose die is gesteld door de psycholoog. U kunt dan een second opinion aanvragen.

  • Wanneer het om financiële schade gaat die u meent te hebben opgelopen door toedoen van BK Bedrijfsartsen. U kunt dan een claim sturen naar BK Bedrijfsartsen.
  • Opmerkingen over een factuur kunt u richten aan de bedrijfsvoerder van BK Bedrijfsartsen. info@bkbedrijfsartsen.nl

 

 

Wat te doen bij een klacht

 

  1. Uiten van een klacht

U kunt mondeling uw klacht uiten bij de functionaris van BK Bedrijfsartsen op wie de klacht betrekking heeft. U bespreekt met hem/haar hoe deze kan worden opgelost.

 

  1. Indienen van een klacht

U kunt de klacht schriftelijk indienen. Deze kunt u, voorzien van uw naam, adres, geboortedatum, eventueel telefoonnummer en e-mailadres, alsmede de naam van het bedrijf waar u werkzaam bent, versturen:

1. Per post:

BK Bedrijfsartsen

t.a.v. mevrouw W.A.J. Blonk, klachtenfunctionaris

Augustuslaan 40

6642AB Beuningen

 

2. Per e-mail:

blonk@bkbedrijfsartsen.nl

 

3. Via de website:

www.bkbedrijfsartsen.nl, via het contactformulier.

 

  1. In behandeling nemen klacht

Binnen zeven dagen ontvangt u een ontvangstbevestiging[1].

De klacht wordt onderzocht door de verantwoordelijke functionaris. Deze neemt contact met u op zodat u de klacht nader kunt toelichten.

De klacht wordt besproken met de persoon binnen BK Bedrijfsartsen op wie de klacht betrekking heeft.

 

  1. Beslissing

Aan de hand van de verzamelde informatie doet de klachtenfunctionaris schriftelijk met redenen omkleed mededeling tot welk oordeel het onderzoek van de klacht heeft geleid en welke beslissing is genomen.

Indien de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke verbeteracties BK Bedrijfsartsen onderneemt en binnen welke termijn deze worden geëffectueerd.

 

  1. Niet eens met het oordeel

Wanneer u het oneens bent met de beslissing van de klachtenfunctionaris, kunt u één maand na dagtekening hiervan schriftelijk bezwaar indienen bij de klachtenfunctionaris van BK Bedrijfsartsen, mevrouw W.A.J. Blonk, Augustuslaan 40, 6642 AB Beuningen.

U wordt dan uitgenodigd om uw bezwaar mondeling toe te lichten bij een niet bij de klacht betrokken maatschapslid.

 

Als de klacht door dit niet-betrokken maatschapslid niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, zal de klachtenafhandeling worden overgedragen aan Verzuim Expertise Bureau (VEB), Jonkerboschplein 51, 6534 AB te Nijmegen. VEB neemt onafhankelijk van BK Bedrijfsartsen de klacht in behandeling en zal binnen zes weken rapporteren aan beide partijen.

[1] Als het kantoor wegens vakantie gesloten is, is dat binnen zeven dagen nadat het kantoor open is.

 

Neem vrijblijvend contact op

Meer weten?

Met de inzet van BK bedrijfsartsen verzekert u zich van geregistreerde en gecertificeerde deskundigen en voldoet u aan de eisen van de Wet Verbetering Poortwachter. We vertellen u graag meer in een telefonisch of persoonlijk onderhoud.

Neem vrijblijvend contact op